Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Acte notariale

Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Paris efectuează perfectarea actelor notariale (procuri, declarații, certificarea semnăturii, certificarea copiilor, etc.) la solicitarea cetățenilor Republicii Moldova domiciliați permanent sau temporar în Republica Franceză.

Pentru perfectarea unui act notarial este necesar de a depune personal la Ambasadă, următoarele documente:

  • Paşaport național pentru călătorii în străinătate sau buletin de identitate valabil;
  • Cerere în scris cu indicarea scopului cu care se solicită perfectarea actului;
  • Copia paşaportului pentru călătorii în străinătate sau a buletinului de identitate valabile a persoanei pe numele căruia se perfectează actul (în cazul solicitării perfectării procurii).

Precizări referitoare la întocmirea procurilor pentru realizarea dreptului sau obligației de obținere a documentelor de stare civilă.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză aduce la cunoştința cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini şi apatrizi, că în procesul activității organelor de stare civilă din Republica Moldova, legate de perfectarea actelor de stare civilă prin reprezentant (naştere, căsătorie, divorț, schimbare nume şi prenume, etc.) sunt identificate cazuri de imposibilitate în soluționarea unor cerințe suplimentare, deoarece procurile eliberate pentru persoanele terțe nu permit acest lucru. Este vorba despre situațiile legate de rectificările necesare a fi operate în actele de stare civilă concomitent cu eliberarea certificatului de stare civilă respectiv, precum şi de necesitatea schimbării numelui de familie în legătură cu înregistrarea sau completarea actului de divorț (pentru cei ce sunt în drept de a reveni la numele de familie deținut până la căsătorie).

În esență, conținutul majoritații procurilor formulate, autentificate în modul stabilit, oferă dreptul reprezentantului numai de ridicare a documentelor de stare civilă, dar nu şi pentru efectuarea unor modificări sau completări în actele de stare civilă. Astfel, este necesar de menționat prevederile punctului 95 al Instrucțiunii cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă, aprobată prin Ordinul Departamentului Tehnologiilor Informaționale (în prezent Ministerul Dezvoltării Informaționale) nr. 4 din 21 ianuarie 2004, care stipulează, că completarea actului de divorț este posibilă la cererea unei persoane împuternicite cu necesitatea indicării în procura specială a numelui ales de mandant la înregistrarea divorțului.

În acest context, misiunea diplomatică solicită cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini sau apatrizi să ia în considerație cele menționate în cazul întocmirii procurilor la oficiile consulare ale Republicii Moldova sau la notarii din țara de reşedință pentru împuternicirea persoanelor din Republica Moldova cu efectuarea rectificărilor în actele de stare civilă la organele de stare civilă din Republica Moldova.