Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Cetăţenia

Cetăţenia

Dobândirea și redobândirea cetățeniei Republicii Moldova de către persoanele domiciliate în străinătate

Persoanele domiciliate legal în străinătate depun cererile privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova la Ambasadă.

Cererea - tip se adresează Președintelui Republicii Moldova și se depune la Oficiul Consular al Ambasadei, la care se anexează, după caz, următoarele documente:

Ø    Pașaport;

Ø  Autobiografia, în care se indică data și termenul stabilirii în Republica Moldova, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinți, soț (soție), copii;

Ø  Certificat de naștere (în original);

Ø  Certificat de căsătorie și/sau divorț (în original);

Ø  Certificat de schimbare a numelui sau prenumelui (în original);

Ø  Certificatele de naștere ale copiilor minori (în original);

Ø  Adeverința de la domiciliu despre componența familiei;

Ø  Patru fotografii de mărimea 4,5cm x 3,5cm (mate);

Ø  Adeverința, atestând că solicitantul nu deține cetățenia anterioară sau adeverința despre aprobarea renunțării la respectiva cetățenie;

Ø  Adeverința de la locul de muncă sau de studii. Persoanele, care nu sunt angajate în câmpul muncii, prezintă o adeverință de la organul administrației publice locale despre sursele legale de existență (venit obișnuit activității comerciale sau particulare, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de șomaj, indemnizație pentru copii, întreținere materială către membrii familiei, economii financiare);

Ø  Adeverința despre susținerea examenului de cunoaștere a limbii de stat și a prevederilor Constituției Republicii Moldova;

Ø  Actul de identitate (originalul) sau altă dovadă privind domicilierea solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau căsătorie cu un cetățean al Republicii Moldova;

Ø  Cazier judiciar din țara de domiciliere.

La examinarea cererii-chestionar pot fi solicitate și alte documente: certificatele de înfiere, hotărâri ale instanței de judecată, adeverința privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova sau copia hotărârii privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova ( în cazul în care persoana deține documentul nominalizat) autentificate în modul stabilit.

Cererile și documentele necesare se expediază pentru examinare la Agenția Servicii Publice (ASP). În conformitate cu avizul ASP, solicitantului i se eliberează actele de identitate ale cetățeanului Republicii Moldova.

Cererile de acordare a cetățeniei Republicii Moldova nu vor fi examinate dacă solicitantul nu dispune de autorizația de plecare cu domiciliul stabil peste hotarele Republicii Moldova, (care se aplica în pașaport) eliberată de catre ASP.

Notă: Cererea în vederea stabilirii cu domiciliul permanent poate fi depusă la Ambasadă, însoțită de următoarele justificative:

Ø  acordul autentificat notarial al părinților, care ramân în Republica Moldova, privind lipsa unor obligații materiale neexecutate față de aceștia, stipulate prin lege. În caz de deces al părinților, se va prezenta copia certificatului de deces;

Ø  acordul autentificat notarial al unuia din soți (foști soți), care ramân în Republica Moldova (dacă au copii minori din această căsătorie), privind lipsa unor obligații materiale neexecutate de către cei care pleacă;

Ø  copiile certificatelor de naștere, căsătorie, divorț, precum și copiile certificatelor de naștere ale copiilor;

Ø  2 fotografii color, de marimea 90mm x120mm (mate).

Termenul de examinare a cererii privind cetățenia

Cererea de dobândire a cetățeniei prin recunoaștere, depuse de către persoanele domiciliate în străinătate, se examinează în termen de pâna la 1 an din ziua depunerii dosarului.

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, stabiliți cu domiciliul permanent în Republica Franceză, înregistrați la evidența consulară la Ambasadă, care doresc să renunțe la cetățenia Republicii Moldova, pot depune cerere la Ambasadă.

Pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenie, solicitanții urmează să prezinte personal următoarele acte:

Ø  Cerere – chestionar (se completează la Ambasadă);

Ø  Pașaportul;

Ø  Certificat de naștere (în original);

Ø  Certificat de căsătorie și/sau divorț (în original);

Ø  Certificat de schimbare a numelui sau prenumelui (în original);

Ø  Certificatele de naștere ale copiilor minori (în original);

Ø  Adeverința deținerii sau dobândirii cetățeniei franceze, a altei cetățenii ori garanția dobândirii unei cetățenii;

Ø  Diploma de studii superioare (în original);

Ø  Diploma de grad științific (în original);

Ø  6 fotografii colore (35 x 45 mm);

Ø  Certificat de la domiciliu privind componența familiei;

Ø  Autobiografia solicitantului (datată și semnată de către solicitant);

Ø  Declarație - consimțământ al copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani pentru renunțarea la cetățenia Republicii Moldova, autentificată conform cerințelor;

Ø  Declarație - consimțământ a părintelui, cetățean al Republicii Moldova, privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova a copilului sau minorului împreună cu celălalt părinte (autentificată la notar și la misiunea diplomatică sau consulară a Republicii Moldova) sau certificatul privind neapartenența la cetățenia Republicii Moldova a părintelui care nu renunță la cetățenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, autentificată conform cerințelor.

NOTĂ: Odată cu depunerea cererii - chestionar mai pot fi solicitate, în original, următoarele documente: certificatele de înfiere, livretul militar, carnetul de pensie, carnetul de muncă, diploma de studii (dacă este cazul), etc.

IMPORTANT! Toate actele eliberate de autoritățile franceze urmează a fi legalizate conform cerințelor.