Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Despre UNESCO

ISTORIA SI CONCEPTUL:

 

UNESCO Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) este una dintre cele 16 agenții specializate din sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU), constituită la 16 noiembrie 1945 de către un număr de 20 de state care au elaborat Constituția acestui organism. Republica Moldova i s-a alăturat pe 27 mai 1992. În prezent, UNESCO cuprinde 193 de state membre și 11 state asociate. Sediul se află la Paris, Franța.

Misiunea declarată a UNESCO este să contribuie la promovarea păcii și securității în lume prin intermediul educației, științei și culturii, în vederea consolidării cooperării internaționale, respectării drepturilor fundamentale ale omului, fără restricții de rasă, sex, limbă sau religie.

În prezent, Organizația își definește strategia și activitatea în baza a 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprinse în Agenda 2030 a UNESCO.

UNESCO activează în patru domenii de bază:

  • Educația - este cel mai important domeniu al UNESCO, cea mai mare parte a bugetului fiind destinat programelor care promovează educația;
  • Știința - cuprinde două subdomenii și anume: științele naturale și științele sociale;
  • Cultura - în acest domeniu, se protejează, recondiționează sau reconstruiesc monumentele naturii sau cele arhitecturale;
  • Comunicarea și informarea – domeniul dat are ca obiectiv major promovarea comunicării cât mai eficiente a informației atât cu ajutorul mass-mediei, cât și a noilor tehnologii.

Republica Moldova participă la acţiunile UNESCO în cele 4 domenii sus-menționate în cadrul activităților desfășurate sub egida convenţiilor la care este parte:

  • Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, Haga, 1954
  • Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, 1972
  • Conventia pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, 2003
  • Convenția asupra protecției și promovării diversității expresiei culturale, 2005
  • Convenția asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea și impiedicarea operațiunilor ilicite de import, export și transfer de proprietate al bunurilor culturale, 1970

UNESCO este guvernată de Conferința Generală și Consiliul executiv.

Conferința generală: este constituită din reprezentanții tuturor statelor-membre ale Organizației. Ea se reunește o dată în doi ani, cu participarea statelor-membre și a statelor-asociate. Statele ne-membre, organizațiile interguvernamentale, ONG-urile, fundațiile sunt invitate să participe în calitate de observatori. Fiecare stat dispune de un vot, indiferent de mărimea țării și importanța contribuției sale la buget.

Conferința determină orientarea și marile linii de conduită generală ale UNESCO. Ea adoptă Programul și bugetul UNESCO pentru următorii doi ani.

Consiliul executiv: pregătește lucrările Conferinței generale și veghează asupra executării corespunzătoare a deciziilor acesteia. Sarcinile și responsabilitățile Comitetului executiv derivă, în primul rând, din Constituția UNESCO și din normele sau directivele stabilite de către Conferința generală. Aceste reguli sunt completate în continuare de rezoluțiile Conferinței generale. La fiecare doi ani, Conferința generală atribuie sarcini specifice Consiliului. Alte funcții provin din acordurile încheiate între UNESCO și Națiunilor Unite, agențiile specializate și alte organizații interguvernamentale.

Secretariatul, condus de Directorul General, implementează deciziile luate de cele două structuri. Directorul General formulează propuneri pentru măsurile luate de Conferința generală și de Consiliul executiv și pregătește proiectul bugetului și programului bienal. Actualul Director General al organizației este Audrey Azoulay, fost Ministru al Culturii din Franța, care a preluat funcția la 15 noiembrie 2017.