Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Paşaport

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie Un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent perfectarea pașaportului și buletinului de identitate va face o singură programare, cu specificarea acestui aspect la etapa programării online

Pentru minori pînă la 12 ani
 • în termen de circa 45 zile calendaristice - 31 euro
 • în termen de circa 30 zile calendaristice - - 54 euro
Pentru minori după 12
 • în termen de circa 45 zile calendaristice - 31 euro
 • în termen de circa 30 zile calendaristice - 68 euro
Pentru adulți
 • în termen de circa 45 zile calendaristice - 62 euro
 • în termen de circa 30 zile calendaristice - 99 euro
+ 10 euro - taxă opțională pentru livrarea actului la domiciliu
Pașaportul se eliberează la solicitare în următoarele situații:
 • la prima documentare
 • schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor personale
 • expirarea termenului de valabilitate
 • declararea pierderii, furtului sau în caz de deteriorare 
 • solicitarea celui de-al doilea pașaport
 • dobândirea sau redobândirea cetățeniei Republicii Moldova
 • constatarea neconformităților, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate și identității false
 1. buletin de identitate valabil cu fișa de însoțire (dacă actul lipsește dar este valabil persoana va semna o declarație suplimentară primită la ambasadă).
 2. pașaport valabil, expirat și/sau deteriorat (în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului, titularul depune o declarație în acest sens).
 3. buletinele de identitate sau pașapoartele valabile ale părinților (dacă se solicită pașaport pentru copil pînă în 18 ani).
 4. certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de divorț (eliberat pe numele solicitantului sau al părintelui solicitantului minor), certificat de deces al soțului/soției, certificat de schimbare a numelui și/sau prenumelui, avizul cu privire la anularea, modificarea și/sau completarea actului de stare civilă. În cazul divorțului părinților copilului se va prezenta certificatul de divorț emis pe numelui părintelui care se prezintă cu copilul.
 5. la depunerea cererii pentru minorul al cărui părinți se află în divorț se va prezenta hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț, definitivă și irevocabilă. Dacă în urma divorțului instanța de judecată a stabilit domiciliul minorului cu unul din părinți, pentru eliberarea pașaportului minorului se va prezenta declarația acestui părinte, care va fi redactată în fața funcționarului consular sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Prezentarea hotărârii nu este obligatorie în cazul în care se prezintă acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului, care va fi redactată la consulat sau autentificată notarial. Dacă în urma divorțului instanța de judecată nu a stabilit domiciliul minorului cu nici unul din părinți, se va prezenta declarația de acord a ambilor părinți care va fi redactată la consulat sau care este autentificată notarial, din care să rezulte expres acordul pentru eliberarea pașaportului. Dacă printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată părintele a fost decăzut din drepturile părintești, acordul acestuia nu este necesar. În cazul în care căsătoria nu a fost încheiată părintele care depune cererea pentru eliberarea pașaportului pe numele minorului, concomitent depune în scris o declarație pe proprie răspundere în acest sens în fața funcționarului consular.
 6. dovada achitării taxelor r (taxele se vor achita la oficiul poștal sau la bancă cu chitanța primită la ambasadă SAU prin virament la contul bancar al consulatului – detalii la rubrica Taxe consulare și aferente).
 • Dacă buletinul de identitate este nevalabil sau solicitantul are vârsta peste 16 ani și nu a obținut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea pașaportului se admite numai în cazul depunerii concomitente a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiția că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depășească termenul comenzii serviciului de eliberare a pașaportului. Prin derogare de la acest punct, dacă cetățeanul Republicii Moldova care nu deține buletin de identitate declară că nu domiciliază în Republica Moldova și prezintă dovezi privind stabilirea domiciliului pe teritoriul Republicii Franceze, se consideră emigrant și este în drept să obțină pașaportul cu mențiunea respectivă. 
 • Pașaportul se eliberează persoanei cu vârsta sub 7 ani pe termen de 4 ani, cu vârsta de la 7 până la 16 ani - pe termen de 7 ani, iar celui cu vârsta peste 16 ani - pe termen de 10 ani. 
 • Pentru cetățeanul amprentele digitale ale căruia temporar nu pot fi prelevate pașaportul se eliberează pe un termen de 12 luni. 
 • În pașaportul părintelui nu se includ datele despre copil. 
 • Cetățeanul Republicii Moldova poate deține concomitent două pașapoarte valabile cu condiția ca datele despre titular din acestea vor fi identice.
 • Fotografierea persoanei are loc în ambasadă. Alte fotografii nu sunt necesare.
 • Dosarul solicitantului se expediază către Agenția Servicii Publice care examinează cererea și perfectează pașaportul.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 3 modalități: cu cardul bancar la terminalul de plată în incinta consulatului, cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar. Pentru reducerea timpului de așteptare se recomandă utilizarea cardului bancar.
 • Ambasada transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei indicată în cerere, prin scrisoare recomandată. Dacă persoana nu a solicitat livrarea actului la domiciliu, aceasta va fi informată despre orarul de ridicare a pașaportului de la Ambasadă, prin mesaj expediat la adresa de e-mail indicată de persoană pe pagina de programare, cu ridicarea pașaportului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.