Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Pașapoarte biometrice

Perfectarea paşapoartelor biometrice

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în Republica Franceză, pot perfecta paşapoarte biometrice individuale prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Paris.

 

Cererile de schimbare a paşaportului se examinează în următoarele cazuri:

 

 • expirarea termenului de valabilitate al paşaportului;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea paşaportului;
 • schimbarea datelor personale;
 • documentarea cu cel de-al doilea paşaport valabil;
 • documentarea primară a minorului care se află împreună cu părinţii peste hotare ori s-a născut în străinătate.
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personal, în scris, de solicitant în faţa funcţionarului consular al misiunii diplomatice/oficiului consular, iar pentru persoanele minore şi acele asupra cărora a fost instituită tutela/curatela – de reprezentantul său legal.

 

Pentru examinarea solicitării urmează a fi prezentate următoarele acte în original:

 

Pentru examinarea solicitării de perfectare a paşaportului biometric, cetăţenii Republicii Moldova vor prezenta următoarele acte:

 

 • 3 fotografii 3x4 cm;
 • Buletinul de identitate (pentru situaţiile indicate mai sus la lit. a) şi b));
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova; 

Notă

Persoanele care deţin şi cetăţenia altui stat şi care nu au fost documentate anterior cu acte de identitate moldoveneşti vor prezenta paşaportul national eliberat de autorităţile străine.

în cazul documentării minorilor, persoanelor asupra cărora a fost instituită tutela sau curatela, vor fi prezentate actele de identitate ale reprezentanţilor legali.

 • Certificatele de stare civilă
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie (după caz);
 • certificatul de divorţ (după caz) sau extrasul de pe actul de căsătorie;
 • certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui (după caz);
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 16 ani (după caz) ;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (după caz);

Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de organele competente ale ţărilor străine, potrivit prevederilor art.13 din Legea privind actele de stare civilă nr.100–XV din 26.04.2001, se prezintă la documentare numai după transcrierea acestora în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.

 • Adeverinţa de pensionar, legitimaţia ce atestă gradul de invaliditate (dupa caz - pentru persoanele care au statut de pensionar sau invalid);
 • Documentul ce atestă grupa sangvină (în cazul în care persoana nu a fost documentată anterior cu acte de identitate mecanolizibile, unde este aplicată menţiunea respectivă);
 • Documentele ce atestă evidenţa militară sau, după caz, excluderea din evidenţa militară (se prezintă de persoanele cu vârsta de peste 16 ani şi sex masculin, iar cele de sex feminin, dacă sunt supuse militar):
 1. livretul militar;
 2. livretul serviciului civil (de alternativă);
 3. adeverinţa de recrut;
 4. legitimaţia eliberată, după caz, de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Grăniceri;
 5. certificatul cu privire la excluderea din evidenţa militară eliberat de Secţia administrativ-militară din raza de competenţă teritorială;
 • Diploma de studii superioare sau de confirmare a gradului ştiinţific (dacă persoana declară că posedă studii superioare sau, după caz, grad ştiinţific);
 • Dovada înregistrării la domiciliu/reşedinţă:
 • buletinul de identitate se eliberează persoanelor, care anterior nu au deţinut act de identitate de uz intern cu înregistrarea concomitentă la domiciliu/reşedinţă. Minorii se înregistrează la adresa unuia din reprezentanţii legali şi drept dovadă serveşte actul de identitate de uz intern al acestuia aflat în posesie cu menţiunea privind domiciliul/reşedinţa sau se utilizează informaţia din baza de date a Registrului de stat al populaţiei. Data înregistrării la domiciliu/reşedinţă trebuie să fie identică cu data întocmirii cererii-chestionar CA;
 • persoanelor, care solicită buletin de identitate şi la momentul depunerii cererii nu au posibilitate de a fi înregistrate la domiciliu/reşedinţă, buletinul de identitate poate fi eliberat fără înregistrare la domiciliu/reşedinţă;
 • Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 • în cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate;
 • 2 fotografii 35X45 mm;
 • 2 fotografii 10X15 cm;
 • Dovada achitării taxei consulare - Mandat Compte (Ordin Poţtal de plată) sau cec bancar (Pentru înregistrare domiciliu la prima documentare cu buletin de identitate sau la schimbul domiciliului va fi achitată o taxă suplimantară).

 

NOTĂ! Toate actele de stare civilă (certificatul de naştere, căsătorie, divorţ, etc.) eliberate de organele competente ale Republicii Franceze, după 17 august 2001, urmează a fi legalizate prin „apostilare” la Curtea de Apel din localitatea în care a fost eliberat documentul. Originalele acestor documente urmează a fi traduse în limba română.

 

Cererea-chestionar privind solicitarea perfectării paşaportului se îndeplineşte şi se semnează în prezenţa funcţionarului consular.