Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele consulare sunt aplicate în conformitate cu legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Potrivit prevederilor legale, odată cu taxele consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

 1. Cu cardul bancar la Ambasadă;

 2. Cu cec bancar;

 3. Prin virament bancar pe contul Ambasadei (se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată     cu serviciul consular).

Titulaire: Ambassade République Moldavie

IBAN: FR76 3000 3033 8300 0500 8825 310

BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

Réréfence:

1) Numele, prenumele, data, luna și anul nașterii persoanei pentru care se achită plata,

2) Tipul acțiunii consulare (ex: pașaport, buletin de identitate, titlu de călătorie, cazier)etc. 

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă NU este posibilă!

Serviciile consulare prestate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză și cuantumul taxelor consulare, taxelor aferente și taxelor ASP.

 

 01.04.2024

Serviciile consulare

prestate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză

și cuantumul taxelor consulare si a taxelor aferente

Nr

Tipul Serviciul Consular

Termen

de perfectare

Taxa

Consulară,

EURO

Taxa

aferentă,

EURO

Taxa

ASP*,

EURO

TOTAL, EURO

 
   
 

I. Perfectareavizelorpentru cetățenii străini

 
1Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20100

30

 
2Tip B-viză de tranzit 40200

60

 
3Tip C-viză de scurtă ședere 40300

70

 
4Tip D-viză de lungă ședere 40400

80

 
 

II . Perfectareași eliberareaPAȘAPORTULUIcetățeanului Republicii Moldovași altor documente

 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului

7 săptămâni201131

62

 
5 săptămâni201168

99

 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului pentru minorii între 12 și 18ani

7 săptămâni0031

31

 
5 săptămâni0068

68

 

Perfectarea setului de documente pentru obținereapașaportului pentru copilpână la 12 ani:

7 săptămâni0031

31

 
5 săptămâni0054

54

 
 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea

buletinului de identitate (CA):

7 săptămâni1596

30

 
5 săptămâni151119

45

 

Eliberareaactului de identitate provizoriu(BP)cu fotografie

5 săptămâni1583

26

 
3

Autorizarea Emigrării

Examinarea cererii privind stabilirea cudomiciliu permanentîn străinătate, perfectarea setului de documente respective

      
 752021

116

 
4

EliberareaTitlului de Călătorie

În ziua solicitării1050

15

 
 

III. Acțiuni consulareîn domeniulcetățeniei

 
        
2

Examinarea cererii privinddobândireacetățeniei și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

6 luni51524

44

 
3

Examinarea cererii privindrenunțareala cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

Până la

12 luni

1502000

350

 
4

Examinarea cererii privindredobândireacetățeniei Republicii Moldova

6 luni5150

20

 
5

Eliberarea adeverinței privindrenunțareala cetățenia Republicii Moldova

În ziua solicitării25250

50

 
6

Eliberarea adeverinței privinddobândireacetățeniei RM

În ziua solicitării5150

20

 
7Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie 2525050 
 

IV. Înregistrareaactelor de stare civilă

 
1

Înregistrarea căsătoriei

și eliberarea certificatului de căsătorie

4 săptămâni25250

50

 
2

Înregistrareadivorțuluiîn temeiul cererii comune a soților care nu au copii comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

4 săptămâni125300

155

 
3

Înregistrareadivorțuluiîn temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul şi hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este supus unei măsuri de ocrotire judiciare, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

 25300

55

 
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 75300

105

 
5

Întocmirea dosarului privindtranscrierea actului de stare civilăcu eliberarea certificatului respectiv

 1015025 
6

Examinarea cererii privindschimbarea numeluiși/sau prenumelui și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 10150

25

 
 

V. Îndeplinirea actelor notariale

 
1Autentificarea procurii:   

a) în numele persoaneifizice

În ziua solicitării

1550

20

 

B) în numele persoaneijuridice

În ziua solicitării

30150

45

 
2Autentificarea testamentului

În ziua solicitării

15100

25

 
3Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

În ziua solicitării

50100

60

 
4Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

În ziua solicitării

25100

35

 
5Legalizarea semnăturilor de pe documente

În ziua solicitării

550

10

 
6Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele

În ziua solicitării

1506 
7Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagina)

În ziua solicitării

5100

15

 
8Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:   

a)certificarea faptuluiaflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

În ziua solicitării

1050

15

 

b)certificarea identității persoaneicu persoana înfățișată in fotografie

În ziua solicitării

5150

20

 
c)certificarea timpului (data) prezentării documentului

În ziua solicitării

7,5150

22,5

 
9Primirea documentelor la păstrare (p/u fiecare luna)

În ziua solicitării

10100

20

 
10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

În ziua solicitării

550

10

 
11Întocmirea protestelor de mare

În ziua solicitării

1550

20

 
12Asigurarea probelor

În ziua solicitării

2550

30

 
13Alte acte notariale

În ziua solicitării

255030 
 

VI. Supralegalizarea consulară

 
 

Legalizareaconsulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldovapentru persoane FIZICE

În ziua solicitării

15100

25

 
 

Legalizareaconsulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în RM pentru persoaneJURIDICE

În ziua solicitării

30150

45

 
 

VII . Alte acțiuni consulare

 
1Solicitarea duplicatului certificatului, extrasului/ extrasului multilingv de pe actul de stare civilă, certificatului privindcapacitatea matrimonială

4 săptămâni

151017

42

 

6 săptămâni

15106

31

 
2

Solicitarea unui act (cazier juridic, etc.)

2 săptămâni

15100

25

 
3

Perfectarea și eliberarea unui altdocument sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte(declarații consulare pentru permise de conducere,etc.)

 1510025 

 

IMPORTANT!!!

  *Serviciile consulare SCUTITE de taxă consulară

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acționează în numele Republicii Moldova, pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea pașapoartelor diplomatice și a pașapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcționarii organizațiilor internaționale în cazul deplasărilor de serviciu, precum și pentru membrii familiilor acestora care îi însoțesc;
 • la acordarea, în condiții de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice și consulare străine, precum și pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegațiilor guvernamentale sau parlamentare străine și pentru alte persoane invitate oficial, precum și pentru membrii familiilor acestora care îi însoțesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum și pentru membrii familiilor acestora (soț/soție și copii până la 18 ani);
 •  la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele până la 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, precum și pentru titularii pașapoartelor de cetățean al Republicii Moldova, membri ai delegațiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară și transcrierea actelor de naștere întocmite pe numele cetățenilor Republicii Moldova născuți pe teritoriul statului de reședință;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinților copilului privind paternitatea și remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naștere la care se face referință;
 • la înregistrarea, legalizarea consulară și transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetățenilor Republicii Moldova decedați pe teritoriul statului de reședință, precum și la eliberarea pașaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidentă consulară a cetățenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de ființe umane în conformitate cu legislația în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie și a altor tipuri de documente la solicitarea autorității statului de reședință sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităților administrației publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greșelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor și contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la legalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulți copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaților instituțiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetățean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituțiile de învățământ.
 • În cazuri excepționale, la solicitarea scrisă a cetățenilor Republicii Moldova aflați în imposibilitate de plată, conducătorii instituțiilor serviciului diplomatic, directorul Departamentului afaceri consulare, precum și funcționarii consulari sunt în drept să-i scutească pe acești cetățeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.

 *Restituirea taxei consulare

Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:

 • când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
 • când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greșită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferența dintre suma încasată și taxa reală ce urma să fie achitată. Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie. Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Consulat într-un termen maxim de 12 luni de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.